Корисна інформація

Додаткова інформація для наших клієнтів.


IНФОРМАЦIЯ
щодо порядку сплати державного мита по господарським справам

      За подання позовних заяв до Господарського суду м. Києва

      Листом № 48/9/17-107 вiд 26.04.2002 р. Державна податкова адмiнiстрацiя у м. Києвi повiдомила банкiвськi реквiзити для перерахування до Державного бюджету України державного мита з позовних заяв у справах, якi розглядаються у господарському судi мiста Києва на рахунок, вiдкритий в управлiннi Державного казначейства за мiсцем знаходження господарського суду мiста Києва.

Район
Одержувач
ЗКПО
Банк одержувача
МФО
Рахунок
Код платежу за бюджетною класифiкацiєю
Символ звiтностi
Шевченкiвський
вiддiлення Державного казначейства у Шевченкiвському районi м. Києва
26077968
управлiння Державного казначейства в м. Києвi(УДК в м. Києвi)
820019
31118068900011
22090200
068

      За подання апеляцiйних скарг до Київського апеляцiйного господарського суду

      Державне мито з апеляцiйних скарг, якi розглядаються Київським апеляцiйним господарським судом, повинно зараховуватись до Державного бюджету України на рахунок, вiдкритий в управлiннi Державного казначейства за мiсцем знаходження Київського апеляцiйного господарського суду.

Район
Одержувач
ЗКПО
Банк одержувача
МФО
Рахунок
Код платежу за бюджетною класифiкацiєю
Символ звiтностi
Шевченкiвський
вiддiлення Державного казначейства у Шевченкiвському районi м. Києва
26077968
управлiння Державного казначейства в м. Києвi(УДК в м. Києвi)
820019
31118068900011
22090200
068

      За подання касацiйних скарг до Вищого господарського суду України

      В зв'язку з тим, що Вищий господарський суд України знаходиться у Печерському районi м. Києва, то державне мито iз касацiйних скарг, якi розглядаються у Вищому господарському судi, повинно зараховуватись на рахунок, вiдкритий на iм'я вiддiлення Державного казначейства у Печерському районi м. Києва.

Район
Одержувач
ЗКПО
Банк одержувача
МФО
Рахунок
Код платежу за бюджетною класифiкацiєю
Символ звiтностi
Печерський
вiддiлення Державного казначейства у Печерському районi м. Києва
26077922
управлiння Державного казначейства в м. Києвi(УДК в м. Києвi)
820019
31111068900007
22090200
068

      Признач. платежу: Державне мито, що справляється за подання позову (скарги) до господарського суду
      _________________________________________________________________________________________________
      На зворотнiй сторонi: Зараховано в доход бюджету _______ грн., дата, пiдпис перших двох посадових осiб банку, печатка.

Плата за iнформацiйно-технiчне забезпечення
судового процесу по господарських спорах

Отримувач платежу: Державне пiдприємство "Арбiтражний iнформацiйний центр"
Банкiвськi реквiзити: Р/р 26002014180001 у ВАТ "Банк Унiверсальний" м. Львiв, МФО 325707, ЄДРПОУ 30045370
Призначення платежу: Оплата за iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу (згiдно ст. 44 ГПК) в розмiрi 118,00 грн. (в т. ч. ПДВ 19,67 грн.) за позовом до ___________
(вiдповiдно до Постанови КМУ № 411 вiд 29.03.02 р).

Згiдно наказу Мiнiстерства економiки України № 77 вiд 11.04.2001 р. оплата по справах про банкрутство складає:
           - 118 грн., в т.ч. ПДВ 19,67 грн. для iнiцiюючого кредитора;
           - 40 грн., в т.ч. 6,67 грн. для всiх iнших кредиторiв.

Позивачам, у встановленому порядку звiльненим вiд сплати державного мита, сплачувати iнформацiйно-технiчнi послуги не потрiбно.
Акт виконаних робiт та податкова накладна надсилається платнику поштою.

У разi повернення позовної заяви без розгляду або вiдмови у прийняттi позовної заяви сплачена сума пiдлягає поверненню.
Для повернення сплаченої суми необхiдно за адресою
Державне пiдприємство "Арбiтражний iнформацiйний центр"
01004. Київ, вул.. Дарвiна, 6
тел. 216-65-72
Генеральний директор - Богданов Л.В.

Надiслати наступнi документи:

       1. Лист на iм'я генерального директора Богданова Л.В. з проханням повернути сплачену суму.
       2. Копiя платiжного доручення, за яким було сплачено вказану суму..
       3. Копiя Свiдоцтва платника ПДВ.
       4. Копiя Ухвали про повернення позовної заяви.Додаткова iнформацiя для наших клiєнтiв.